คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาค้นคว้าและคิดวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับศิลปะ ใช้ทักษะกระบวนการคิดกว้างและลึกซึ้ง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ จากสื่ออุปกรณ์ทั่วไปและจากสื่อท้องถิ่น โดยใช้หลักทัศนธาตุ โดยการจัดกิจกรรมบูรณ่าการเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ ชื่นชมในคุณค่าความงาม และความภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย