ศึกษาความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมลหรือมวลของแก๊สโดยใช้กฎของบอยด์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก กฎรวมแก๊ส กฎของอาโวกาโดรและกฎแก๊สอุดมคติและคำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน  ศึกษาทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  การแพร่และการคำนวณอัตราการแพร่ของแก๊ส  โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮมศึกษาปรากฏการณ์หรือการแก้ปัญหาในสิ่งมีชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมโดยใช้สมบัติและกฎต่างๆของแก๊ส