คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค32101 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน)                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                                             เวลา  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้

ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล  ศึกษาตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ ความหมายของสถิติ สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน  ความหมายและประเภทของข้อมูล  วิธีการการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาในการใช้ข้อมูล  การแจกแจงความถี่ของข้อมูลแบบไม่จัดกลุ่ม การแจกแจงความถี่ของข้อมูลแบบจัดกลุ่ม การแจกแจงความถี่สะสม การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ การแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์ ฮิสโทแกรม แผนภาพต้น-ใบ

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  อันได้แก่          การแก้ปัญหา  การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และการคิดสร้างสรรค์

การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และนำประสบการณ์ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตระจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและ       เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีความรอบคอบ  และมีวิจารณญาณ 

การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา  และทักษะที่ต้องการวัด

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด

ค.3.1 ม.6/1 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจ