ฝึกอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรอง เข้าใจ  ตีความ  แปลความ  ขยายความ  วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน  แสดงความคิดเห็นโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  เขียนกรอบแนวความคิด  ผังความคิด  บันทึก  ย่อความและเขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน  สังเคราะห์  ประเมินค่า  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน

            ฝึกเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ย่อความ  เรียงความ  เขียนบันทึก  เขียนรายงานการค้นคว้า  ตามหลักการเขียนทางวิชาการ  สารคดี  บันเทิงคดี  และการประเมินงานเขียนของผู้อื่นนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง มีมารยาทและมีนิสัยรักการเขียน