รายวิชาการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Moodle เป็นการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล สามารถช่วยให้ครูและนักเรียนเข้าถึงการเรียนในหลายรูปแบบ เพราะระบบมีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบฯลฯ