สืบค้นข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์  การสื่อสารระหว่างเซลล์การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์และการชราภาพของเซลล์อธิบายหลักการทำงานและวิธีการลำเลียงสารผ่านเซลล์ การทํางานของระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ในร้างกายของสัตว์และมนุษย์   กระบวนการแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ ค้นพบกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดลและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดลและความแปรผันทางพันธุกรรม   โครโมโซมโครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม  เทคโนโลยีทาง DNA และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ  การเกิดวิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์ประชากร  ความหลากหลายทางชีวภาพ   เกณฑ์ที่ใช้จำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต และลำดับการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพวก  ไวรัส โพรคาริโอต โพรทิสต์  พืช  ฟังไจ และสัตว์                                                               โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยม