คำอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ๓๓๑๐๑                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที่  ๑   
๒  ชั่วโมง / ๔๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน                     จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

               ศึกษาการฟัง พูด อ่าน เขียน   การจับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความ สรุปความ  ตีความเปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล โครงสร้างทางไวยากรณ์  จากสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  สื่ออิเลคทรอนิคส์  ข่าว บันเทิงคดี สารคดี  เหตุการณ์ สถานการณ์   และการใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งภาษาที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล  จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้อันหลากหลาย

               ปฏิบัติตามกระบวนการทางภาษาและกระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์ให้เกิดทักษะในการฟัง พุด อ่าน เขียน  ตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน   อย่างเหมาะสมกับระดับชั้นและบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้  มีเจตนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

รหัสตัวชี้วัด

ต ๑.๑ม.๖/๒     ต ๑.๑ ม./๓    ต ๑.๑ ม.๖/๔   

ต ๑.๒ ม.๖/๓    ต ๑.๒ ม.๖/๔    ต ๑.๒ ม.๖/๕   

ต ๑.๓ ม.๖/๒    ต ๑.๓ ม.๖/๓   

ต ๓.๑ ม.๖/๑   

ต ๔.๑ ม.๖/๑   

ต ๔.๒ ม.๖/๑

รวมทั้งหมด   ๑๑  ตัวชี้วัด