ศึกษาการทำงานของระบบผิวหนัง   ระบบโครงกระดูก   ระบบกล้ามเนื้อ   วิธีวางแผน

การดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว   อิทธิพลต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต  ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ  แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่างๆในการป้องกัน  ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว  ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ   และการป้องกันโรคในชุมชน  อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ  แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย  สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  และแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย