Courses


ข่าวและประกาศของเว็บ

(There are no discussion topics yet in this forum)

Available courses

ทำอาหารกันจ้า

         ศึกษาวิเคราะห์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ การจำแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์ เซลล์ การลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์ การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง การลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และอาหารของพืช โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

                   ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ   การคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดาเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง


ศึกษา วิเคราะห์ องค์ประกอบของสารละลาย สภาพละลายได้ของสารและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ ความเข้มข้นของสารละลาย ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ระบบหายใจของมนุษย์ ระบบขับถ่ายของมนุษย์ ระบบประสาทของมนุษย์ ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ การคุมกำเนิด แรงเสียดทาน และและความดันของของเหลว แรงพยุง โมเมนต์ของแรง แรงและสนามของแรง ตำแหน่งของวัตถุ ระยะทางและการกระจัด ความเร็วและอัตราเร็ว โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


           ศึกษาความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมลหรือมวลของแก๊สโดยใช้กฎของบอยด์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก กฎรวมแก๊ส กฎของอาโวกาโดรและกฎแก๊สอุดมคติและคำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน  ศึกษาทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  การแพร่และการคำนวณอัตราการแพร่ของแก๊ส  โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮมศึกษาปรากฏการณ์หรือการแก้ปัญหาในสิ่งมีชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมโดยใช้สมบัติและกฎต่างๆของแก๊ส 


     รายวิชาการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Moodle เป็นการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล สามารถช่วยให้ครูและนักเรียนเข้าถึงการเรียนในหลายรูปแบบ เพราะระบบมีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบฯลฯ

ศึกษาอธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และเลือกข้อมูลที่จาเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในด้านการเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

          ศึกษาความหมายของข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ระบบฐานข้อมูล  ความหมายและองค์ประกอบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  หลักการออกแบบฐานข้อมูล คุณลักษณะและส่วนประกอบของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  การสร้างและออกแบบโครงสร้างตาราง  การสร้างความสัมพันธ์และสร้างแบบสอบถาม  การสร้างฟอร์ม  การสร้างรายงานแบบต่าง ๆ
          โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  สร้างและออกแบบโครงสร้างตาราง  สร้างความสัมพันธ์และสร้างแบบสอบถาม  สร้างฟอร์ม  สร้างรายงาน  และประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่มีสร้างระบบฐานข้อมูลขึ้นมาใช้งานเพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์จัดการระบบฐานข้อมูล  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม


                สืบค้นข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์  การสื่อสารระหว่างเซลล์การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์และการชราภาพของเซลล์อธิบายหลักการทำงานและวิธีการลำเลียงสารผ่านเซลล์ การทํางานของระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ในร้างกายของสัตว์และมนุษย์   กระบวนการแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ ค้นพบกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดลและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดลและความแปรผันทางพันธุกรรม   โครโมโซมโครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม  เทคโนโลยีทาง DNA และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ  การเกิดวิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์ประชากร  ความหลากหลายทางชีวภาพ   เกณฑ์ที่ใช้จำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต และลำดับการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพวก  ไวรัส โพรคาริโอต โพรทิสต์  พืช  ฟังไจ และสัตว์                                                               โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยม


             สืบค้นข้อมูลอธิบายเปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง และสรุปโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้งหอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลังโครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์ประสาท  การเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาทและกลไกการถ่ายทอดกระแสประสาทโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก การทำงานของระบบประสาท โซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะรับสัมผัสของมนุษย์ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา นก โครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกกล้ามเนื้อ และการทางานของข้อต่อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์การสืบพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์กระบวนการสร้างสเปิร์มและเซลล์ไข่การปฏิสนธิและการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอของกบไก่และมนุษย์หน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมนพฤติกรรมสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท พฤติกรรมทางสังคม และการสื่อสารระหว่างสัตว์                         โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยม        


ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายหลักการ การออกแบบสามมิติ รู้จักกับโปรแกรม SketchUp  การทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม SketchUp การสร้างโมเดลด้วย SketchUp การนำเสนอโมเดล  มีจริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์โดยสามารถสร้างโมเดลชิ้นงานและตกแต่งชิ้นงานของตนเองพร้อมทั้ง Export ไฟล์เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ โดยใช้โปรแกรม SketchUp  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมมีหลักการใช้โปรแกรมในการนำเสนอ ผลงานด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม  จนสามารถสร้างชิ้นงานจากจินตนาการได้ มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีจริยธรรมคอมพิวเตอร์ในการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่คัดลอกผลงาน   ผู้อื่น ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น


          ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์  เครื่องมือ การออกแบบโปรแกรม การสร้างแอพพลิเคชันแบบ Windows Form  เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งการควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม การสร้างและใช้งานฟังก์ชัน การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น ใช้งานเมนู ไดอะล็อก และทูลบาร์ในโปรแกรม Visual C#
          ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา  ออกแบบโปรแกรม  และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งการควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันโปรแกรม Visual C#  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถออกแบบโปรแกรมและสามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมิจิตสำนึกและความรับผิดชอบ          ศึกษาความหมายของข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ระบบฐานข้อมูล  ความหมายและองค์ประกอบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  หลักการออกแบบฐานข้อมูล คุณลักษณะและส่วนประกอบของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  การสร้างและออกแบบโครงสร้างตาราง  การสร้างความสัมพันธ์และสร้างแบบสอบถาม  การสร้างฟอร์ม  การสร้างรายงานแบบต่าง ๆ

          โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  สร้างและออกแบบโครงสร้างตาราง  สร้างความสัมพันธ์และสร้างแบบสอบถาม  สร้างฟอร์ม  สร้างรายงาน  และประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่มีสร้างระบบฐานข้อมูลขึ้นมาใช้งานเพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์จัดการระบบฐานข้อมูล  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม


     ศึกษาการทำงานของระบบผิวหนัง   ระบบโครงกระดูก   ระบบกล้ามเนื้อ   วิธีวางแผน

การดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว   อิทธิพลต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต  ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ  แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่างๆในการป้องกัน  ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว  ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ   และการป้องกันโรคในชุมชน  อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ  แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย  สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  และแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย


 คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาค้นคว้าและคิดวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับศิลปะ ใช้ทักษะกระบวนการคิดกว้างและลึกซึ้ง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ จากสื่ออุปกรณ์ทั่วไปและจากสื่อท้องถิ่น โดยใช้หลักทัศนธาตุ โดยการจัดกิจกรรมบูรณ่าการเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ ชื่นชมในคุณค่าความงาม และความภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

            

           ฝึกอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรอง เข้าใจ  ตีความ  แปลความ  ขยายความ  วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน  แสดงความคิดเห็นโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  เขียนกรอบแนวความคิด  ผังความคิด  บันทึก  ย่อความและเขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน  สังเคราะห์  ประเมินค่า  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน

            ฝึกเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ย่อความ  เรียงความ  เขียนบันทึก  เขียนรายงานการค้นคว้า  ตามหลักการเขียนทางวิชาการ  สารคดี  บันเทิงคดี  และการประเมินงานเขียนของผู้อื่นนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง มีมารยาทและมีนิสัยรักการเขียน

        


วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมครูหมูนะจ๊ะ

หน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนเต็ม (เพิ่มเติม)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค32201 (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม)                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                                             เวลา  60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้

 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์และไซน์ การหาระยะทางและความสูง

เมทริกซ์  เมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนต์ขนาด 2 x 2 และ 3 x 3   เมทริกซ์ผกผัน  การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  อันได้แก่              การแก้ปัญหา  การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และการคิดสร้างสรรค์

การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และนำประสบการณ์ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตระจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีความรอบคอบ  และมีวิจารณญาณ 

การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา  และทักษะที่ต้องการวัด

 

ผลการเรียนรู้

1.      เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

2.      แก้สมการตรีโกณมิติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

3.      ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา

4.      เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่าง เมทริกซ์และหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n x n  เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่ไม่เกินสาม

5.      หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 x 2

6.      แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและการดำเนินการตามแถว


คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค32101 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน)                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                                             เวลา  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้

ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล  ศึกษาตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ ความหมายของสถิติ สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน  ความหมายและประเภทของข้อมูล  วิธีการการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาในการใช้ข้อมูล  การแจกแจงความถี่ของข้อมูลแบบไม่จัดกลุ่ม การแจกแจงความถี่ของข้อมูลแบบจัดกลุ่ม การแจกแจงความถี่สะสม การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ การแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์ ฮิสโทแกรม แผนภาพต้น-ใบ

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  อันได้แก่          การแก้ปัญหา  การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และการคิดสร้างสรรค์

การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และนำประสบการณ์ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตระจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและ       เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีความรอบคอบ  และมีวิจารณญาณ 

การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา  และทักษะที่ต้องการวัด

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด

ค.3.1 ม.6/1 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจ


                     ระบุหรือยกตัวอย่าง และเปรียบเทียบ จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ  ศูนย์  เศษส่วนและทศนิยม  เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และเขียนแสดงจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์  บวก  ลบจำนวนเต็ม คูณ หารจำนวนเต็มและเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม  นำความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็ม การบวกลบคูณและหารจำนวนเต็มและเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุ-สมผลของคำตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของจำนวนเต็ม การยกกำลังของจำนวนเต็ม สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต รูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตโดยไม่เน้นการพิสูจน์ สืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต

 

คำอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ๓๓๑๐๑                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที่  ๑   
๒  ชั่วโมง / ๔๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน                     จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

               ศึกษาการฟัง พูด อ่าน เขียน   การจับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความ สรุปความ  ตีความเปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล โครงสร้างทางไวยากรณ์  จากสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  สื่ออิเลคทรอนิคส์  ข่าว บันเทิงคดี สารคดี  เหตุการณ์ สถานการณ์   และการใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งภาษาที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล  จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้อันหลากหลาย

               ปฏิบัติตามกระบวนการทางภาษาและกระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์ให้เกิดทักษะในการฟัง พุด อ่าน เขียน  ตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน   อย่างเหมาะสมกับระดับชั้นและบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้  มีเจตนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

รหัสตัวชี้วัด

ต ๑.๑ม.๖/๒     ต ๑.๑ ม./๓    ต ๑.๑ ม.๖/๔   

ต ๑.๒ ม.๖/๓    ต ๑.๒ ม.๖/๔    ต ๑.๒ ม.๖/๕   

ต ๑.๓ ม.๖/๒    ต ๑.๓ ม.๖/๓   

ต ๓.๑ ม.๖/๑   

ต ๔.๑ ม.๖/๑   

ต ๔.๒ ม.๖/๑

รวมทั้งหมด   ๑๑  ตัวชี้วัด