Available courses

                   ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ   การคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดาเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง


     รายวิชาการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Moodle เป็นการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล สามารถช่วยให้ครูและนักเรียนเข้าถึงการเรียนในหลายรูปแบบ เพราะระบบมีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบฯลฯ

ศึกษาอธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และเลือกข้อมูลที่จาเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในด้านการเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

          ศึกษาความหมายของข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ระบบฐานข้อมูล  ความหมายและองค์ประกอบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  หลักการออกแบบฐานข้อมูล คุณลักษณะและส่วนประกอบของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  การสร้างและออกแบบโครงสร้างตาราง  การสร้างความสัมพันธ์และสร้างแบบสอบถาม  การสร้างฟอร์ม  การสร้างรายงานแบบต่าง ๆ
          โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  สร้างและออกแบบโครงสร้างตาราง  สร้างความสัมพันธ์และสร้างแบบสอบถาม  สร้างฟอร์ม  สร้างรายงาน  และประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่มีสร้างระบบฐานข้อมูลขึ้นมาใช้งานเพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์จัดการระบบฐานข้อมูล  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม


                สืบค้นข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์  การสื่อสารระหว่างเซลล์การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์และการชราภาพของเซลล์อธิบายหลักการทำงานและวิธีการลำเลียงสารผ่านเซลล์ การทํางานของระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ในร้างกายของสัตว์และมนุษย์   กระบวนการแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ ค้นพบกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดลและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดลและความแปรผันทางพันธุกรรม   โครโมโซมโครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม  เทคโนโลยีทาง DNA และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ  การเกิดวิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์ประชากร  ความหลากหลายทางชีวภาพ   เกณฑ์ที่ใช้จำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต และลำดับการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพวก  ไวรัส โพรคาริโอต โพรทิสต์  พืช  ฟังไจ และสัตว์                                                               โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยม


             สืบค้นข้อมูลอธิบายเปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง และสรุปโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้งหอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลังโครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์ประสาท  การเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาทและกลไกการถ่ายทอดกระแสประสาทโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก การทำงานของระบบประสาท โซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะรับสัมผัสของมนุษย์ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา นก โครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกกล้ามเนื้อ และการทางานของข้อต่อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์การสืบพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์กระบวนการสร้างสเปิร์มและเซลล์ไข่การปฏิสนธิและการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอของกบไก่และมนุษย์หน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมนพฤติกรรมสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท พฤติกรรมทางสังคม และการสื่อสารระหว่างสัตว์                         โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยม        


ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายหลักการ การออกแบบสามมิติ รู้จักกับโปรแกรม SketchUp  การทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม SketchUp การสร้างโมเดลด้วย SketchUp การนำเสนอโมเดล  มีจริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์โดยสามารถสร้างโมเดลชิ้นงานและตกแต่งชิ้นงานของตนเองพร้อมทั้ง Export ไฟล์เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ โดยใช้โปรแกรม SketchUp  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมมีหลักการใช้โปรแกรมในการนำเสนอ ผลงานด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม  จนสามารถสร้างชิ้นงานจากจินตนาการได้ มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีจริยธรรมคอมพิวเตอร์ในการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่คัดลอกผลงาน   ผู้อื่น ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น


          ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์  เครื่องมือ การออกแบบโปรแกรม การสร้างแอพพลิเคชันแบบ Windows Form  เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งการควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม การสร้างและใช้งานฟังก์ชัน การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น ใช้งานเมนู ไดอะล็อก และทูลบาร์ในโปรแกรม Visual C#
          ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา  ออกแบบโปรแกรม  และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งการควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันโปรแกรม Visual C#  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถออกแบบโปรแกรมและสามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมิจิตสำนึกและความรับผิดชอบ          ศึกษาความหมายของข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ระบบฐานข้อมูล  ความหมายและองค์ประกอบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  หลักการออกแบบฐานข้อมูล คุณลักษณะและส่วนประกอบของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  การสร้างและออกแบบโครงสร้างตาราง  การสร้างความสัมพันธ์และสร้างแบบสอบถาม  การสร้างฟอร์ม  การสร้างรายงานแบบต่าง ๆ

          โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  สร้างและออกแบบโครงสร้างตาราง  สร้างความสัมพันธ์และสร้างแบบสอบถาม  สร้างฟอร์ม  สร้างรายงาน  และประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่มีสร้างระบบฐานข้อมูลขึ้นมาใช้งานเพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์จัดการระบบฐานข้อมูล  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม


     ศึกษาการทำงานของระบบผิวหนัง   ระบบโครงกระดูก   ระบบกล้ามเนื้อ   วิธีวางแผน

การดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว   อิทธิพลต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต  ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ  แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่างๆในการป้องกัน  ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว  ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ   และการป้องกันโรคในชุมชน  อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ  แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย  สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  และแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย


 คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาค้นคว้าและคิดวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับศิลปะ ใช้ทักษะกระบวนการคิดกว้างและลึกซึ้ง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ จากสื่ออุปกรณ์ทั่วไปและจากสื่อท้องถิ่น โดยใช้หลักทัศนธาตุ โดยการจัดกิจกรรมบูรณ่าการเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ ชื่นชมในคุณค่าความงาม และความภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

                     ระบุหรือยกตัวอย่าง และเปรียบเทียบ จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ  ศูนย์  เศษส่วนและทศนิยม  เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และเขียนแสดงจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์  บวก  ลบจำนวนเต็ม คูณ หารจำนวนเต็มและเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม  นำความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็ม การบวกลบคูณและหารจำนวนเต็มและเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุ-สมผลของคำตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของจำนวนเต็ม การยกกำลังของจำนวนเต็ม สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต รูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตโดยไม่เน้นการพิสูจน์ สืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต

คำอธิบายรายวิชา  ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รหัสวิชา อ33201

คำอธิบายรายวิชา

               อ่านสารคดีเกี่ยวกับสัญลักษณ์ ประเพณี กาย และจิตบุคคล โดยใช้ลักษณะ/กลยุทธ์การอ่าน การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การวิเคราะห์หน่วยคำ การจับใจความสำคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ ตีความ พูดให้ข้อมูล บรรยายความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล พูดนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ อภิปรายเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และประเพณีของเจ้าของภาษา และชนชาติอื่นๆ อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย เขียนเรียงความให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลงานฉลอง ปัญหาสุขภาพและการรักษา บรรยายเรื่องราวในชีวิตของบุคคล ใช้ภาษาอังกฤษค้นคว้า บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูด ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

ผลการเรียนรู้

1.    จับใจความสำคัญ รุรายละเอียด วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน สารคดีเกี่ยวกับสัญลักษณ์ ประเพณี กายและจิตบุคคล

2.    เขียนย่อหน้า เรียงความ บรรยายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือหัวข้อที่กำหนด

3.    ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

รวม 3 ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์

1.      จับใจความสำคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้อย่างเหมาะสม

2.      พูดบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่ออย่างมีเหตุผล

3.      เขียนระบุ Topic sentence และ Supporting s sentences ได้อย่างถูกต้อง

4.      พูดอภิปรายเกี่ยวกับความเชื่อ โชคลาง และเครื่องรางของขลัง ของไทยอย่างมีเหตุผล