Courses


ข่าวและประกาศของเว็บ

(There are no discussion topics yet in this forum)

Available courses

ทำอาหารกันจ้า

         ศึกษาวิเคราะห์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ การจำแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์ เซลล์ การลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์ การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง การลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และอาหารของพืช โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

                   ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ   การคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดาเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงรหัส  ว๒๓๑๐๒               วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓                     จำนวน   ๓  ชั่วโมง /สัปดาห์                                                   ๑.๕  หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายปฏิสัมพันธ์ของ องค์ประกอบของระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ แบบจำลองในการอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายใย อาหาร ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ การสะสม สารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร ความสัมพันธ์ ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซมการถ่ายทอดลักษณะ ทางพันธุกรรม การเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส การเปลี่ยนแปลง ของยีนหรือโครโมโซม อาจทำให้เกิดโรค ทางพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลาย ทางชีวภาพ การโคจรของดาวเคราะห์ รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง แบบจำลองที่อธิบายการเกิดฤดู และการเคลื่อนที่ปรากฏของ ดวงอาทิตย์ แบบจำลองที่อธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเปลี่ยนแปลง เวลาการขึ้นและตก ของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

รหัสตัวชี้วัด
      ว 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6
      ว 1.3 ม.3/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11

      ว 2.3 ม.1/13, ม.1/14, ม.1/15, ม.1/16, ม.1/17, ม.1/18, ม.1/19, ม.1/20, ม.1/21

รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด


ศึกษา วิเคราะห์ องค์ประกอบของสารละลาย สภาพละลายได้ของสารและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ ความเข้มข้นของสารละลาย ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ระบบหายใจของมนุษย์ ระบบขับถ่ายของมนุษย์ ระบบประสาทของมนุษย์ ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ การคุมกำเนิด แรงเสียดทาน และและความดันของของเหลว แรงพยุง โมเมนต์ของแรง แรงและสนามของแรง ตำแหน่งของวัตถุ ระยะทางและการกระจัด ความเร็วและอัตราเร็ว โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


           ศึกษาความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมลหรือมวลของแก๊สโดยใช้กฎของบอยด์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก กฎรวมแก๊ส กฎของอาโวกาโดรและกฎแก๊สอุดมคติและคำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน  ศึกษาทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  การแพร่และการคำนวณอัตราการแพร่ของแก๊ส  โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮมศึกษาปรากฏการณ์หรือการแก้ปัญหาในสิ่งมีชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมโดยใช้สมบัติและกฎต่างๆของแก๊ส 


     รายวิชาการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Moodle เป็นการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล สามารถช่วยให้ครูและนักเรียนเข้าถึงการเรียนในหลายรูปแบบ เพราะระบบมีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบฯลฯ

ศึกษาอธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และเลือกข้อมูลที่จาเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในด้านการเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

          ศึกษาความหมายของข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ระบบฐานข้อมูล  ความหมายและองค์ประกอบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  หลักการออกแบบฐานข้อมูล คุณลักษณะและส่วนประกอบของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  การสร้างและออกแบบโครงสร้างตาราง  การสร้างความสัมพันธ์และสร้างแบบสอบถาม  การสร้างฟอร์ม  การสร้างรายงานแบบต่าง ๆ
          โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  สร้างและออกแบบโครงสร้างตาราง  สร้างความสัมพันธ์และสร้างแบบสอบถาม  สร้างฟอร์ม  สร้างรายงาน  และประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่มีสร้างระบบฐานข้อมูลขึ้นมาใช้งานเพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์จัดการระบบฐานข้อมูล  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม


                สืบค้นข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์  การสื่อสารระหว่างเซลล์การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์และการชราภาพของเซลล์อธิบายหลักการทำงานและวิธีการลำเลียงสารผ่านเซลล์ การทํางานของระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ในร้างกายของสัตว์และมนุษย์   กระบวนการแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ ค้นพบกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดลและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดลและความแปรผันทางพันธุกรรม   โครโมโซมโครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม  เทคโนโลยีทาง DNA และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ  การเกิดวิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์ประชากร  ความหลากหลายทางชีวภาพ   เกณฑ์ที่ใช้จำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต และลำดับการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพวก  ไวรัส โพรคาริโอต โพรทิสต์  พืช  ฟังไจ และสัตว์                                                               โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยม


             สืบค้นข้อมูลอธิบายเปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง และสรุปโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้งหอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลังโครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์ประสาท  การเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาทและกลไกการถ่ายทอดกระแสประสาทโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก การทำงานของระบบประสาท โซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะรับสัมผัสของมนุษย์ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา นก โครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกกล้ามเนื้อ และการทางานของข้อต่อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์การสืบพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์กระบวนการสร้างสเปิร์มและเซลล์ไข่การปฏิสนธิและการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอของกบไก่และมนุษย์หน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมนพฤติกรรมสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท พฤติกรรมทางสังคม และการสื่อสารระหว่างสัตว์                         โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยม        


ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายหลักการ การออกแบบสามมิติ รู้จักกับโปรแกรม SketchUp  การทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม SketchUp การสร้างโมเดลด้วย SketchUp การนำเสนอโมเดล  มีจริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์โดยสามารถสร้างโมเดลชิ้นงานและตกแต่งชิ้นงานของตนเองพร้อมทั้ง Export ไฟล์เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ โดยใช้โปรแกรม SketchUp  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมมีหลักการใช้โปรแกรมในการนำเสนอ ผลงานด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม  จนสามารถสร้างชิ้นงานจากจินตนาการได้ มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีจริยธรรมคอมพิวเตอร์ในการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่คัดลอกผลงาน   ผู้อื่น ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น


          ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์  เครื่องมือ การออกแบบโปรแกรม การสร้างแอพพลิเคชันแบบ Windows Form  เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งการควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม การสร้างและใช้งานฟังก์ชัน การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น ใช้งานเมนู ไดอะล็อก และทูลบาร์ในโปรแกรม Visual C#
          ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา  ออกแบบโปรแกรม  และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งการควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันโปรแกรม Visual C#  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถออกแบบโปรแกรมและสามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมิจิตสำนึกและความรับผิดชอบ          ศึกษาความหมายของข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ระบบฐานข้อมูล  ความหมายและองค์ประกอบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  หลักการออกแบบฐานข้อมูล คุณลักษณะและส่วนประกอบของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  การสร้างและออกแบบโครงสร้างตาราง  การสร้างความสัมพันธ์และสร้างแบบสอบถาม  การสร้างฟอร์ม  การสร้างรายงานแบบต่าง ๆ

          โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  สร้างและออกแบบโครงสร้างตาราง  สร้างความสัมพันธ์และสร้างแบบสอบถาม  สร้างฟอร์ม  สร้างรายงาน  และประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่มีสร้างระบบฐานข้อมูลขึ้นมาใช้งานเพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์จัดการระบบฐานข้อมูล  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม


     ศึกษาการทำงานของระบบผิวหนัง   ระบบโครงกระดูก   ระบบกล้ามเนื้อ   วิธีวางแผน

การดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว   อิทธิพลต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต  ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ  แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่างๆในการป้องกัน  ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว  ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ   และการป้องกันโรคในชุมชน  อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ  แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย  สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  และแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย


 คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาค้นคว้าและคิดวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับศิลปะ ใช้ทักษะกระบวนการคิดกว้างและลึกซึ้ง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ จากสื่ออุปกรณ์ทั่วไปและจากสื่อท้องถิ่น โดยใช้หลักทัศนธาตุ โดยการจัดกิจกรรมบูรณ่าการเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ ชื่นชมในคุณค่าความงาม และความภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

            

           ฝึกอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรอง เข้าใจ  ตีความ  แปลความ  ขยายความ  วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน  แสดงความคิดเห็นโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  เขียนกรอบแนวความคิด  ผังความคิด  บันทึก  ย่อความและเขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน  สังเคราะห์  ประเมินค่า  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน

            ฝึกเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ย่อความ  เรียงความ  เขียนบันทึก  เขียนรายงานการค้นคว้า  ตามหลักการเขียนทางวิชาการ  สารคดี  บันเทิงคดี  และการประเมินงานเขียนของผู้อื่นนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง มีมารยาทและมีนิสัยรักการเขียน

        


วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมครูหมูนะจ๊ะ

หน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนเต็ม (เพิ่มเติม)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค32201 (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม)                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                                             เวลา  60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้

 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์และไซน์ การหาระยะทางและความสูง

เมทริกซ์  เมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนต์ขนาด 2 x 2 และ 3 x 3   เมทริกซ์ผกผัน  การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  อันได้แก่              การแก้ปัญหา  การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และการคิดสร้างสรรค์

การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และนำประสบการณ์ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตระจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีความรอบคอบ  และมีวิจารณญาณ 

การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา  และทักษะที่ต้องการวัด

 

ผลการเรียนรู้

1.      เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

2.      แก้สมการตรีโกณมิติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

3.      ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา

4.      เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่าง เมทริกซ์และหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n x n  เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่ไม่เกินสาม

5.      หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 x 2

6.      แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและการดำเนินการตามแถว


คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค32101 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน)                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                                             เวลา  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้

ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล  ศึกษาตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ ความหมายของสถิติ สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน  ความหมายและประเภทของข้อมูล  วิธีการการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาในการใช้ข้อมูล  การแจกแจงความถี่ของข้อมูลแบบไม่จัดกลุ่ม การแจกแจงความถี่ของข้อมูลแบบจัดกลุ่ม การแจกแจงความถี่สะสม การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ การแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์ ฮิสโทแกรม แผนภาพต้น-ใบ

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  อันได้แก่          การแก้ปัญหา  การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และการคิดสร้างสรรค์

การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และนำประสบการณ์ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตระจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและ       เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีความรอบคอบ  และมีวิจารณญาณ 

การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา  และทักษะที่ต้องการวัด

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด

ค.3.1 ม.6/1 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจ


                     ระบุหรือยกตัวอย่าง และเปรียบเทียบ จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ  ศูนย์  เศษส่วนและทศนิยม  เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และเขียนแสดงจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์  บวก  ลบจำนวนเต็ม คูณ หารจำนวนเต็มและเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม  นำความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็ม การบวกลบคูณและหารจำนวนเต็มและเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุ-สมผลของคำตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของจำนวนเต็ม การยกกำลังของจำนวนเต็ม สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต รูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตโดยไม่เน้นการพิสูจน์ สืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต

 

คำอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ๓๓๑๐๑                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที่  ๑   
๒  ชั่วโมง / ๔๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน                     จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

               ศึกษาการฟัง พูด อ่าน เขียน   การจับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความ สรุปความ  ตีความเปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล โครงสร้างทางไวยากรณ์  จากสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  สื่ออิเลคทรอนิคส์  ข่าว บันเทิงคดี สารคดี  เหตุการณ์ สถานการณ์   และการใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งภาษาที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล  จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้อันหลากหลาย

               ปฏิบัติตามกระบวนการทางภาษาและกระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์ให้เกิดทักษะในการฟัง พุด อ่าน เขียน  ตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน   อย่างเหมาะสมกับระดับชั้นและบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้  มีเจตนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

รหัสตัวชี้วัด

ต ๑.๑ม.๖/๒     ต ๑.๑ ม./๓    ต ๑.๑ ม.๖/๔   

ต ๑.๒ ม.๖/๓    ต ๑.๒ ม.๖/๔    ต ๑.๒ ม.๖/๕   

ต ๑.๓ ม.๖/๒    ต ๑.๓ ม.๖/๓   

ต ๓.๑ ม.๖/๑   

ต ๔.๑ ม.๖/๑   

ต ๔.๒ ม.๖/๑

รวมทั้งหมด   ๑๑  ตัวชี้วัด